Vivat Bibliographia studiorum Graecorum et Latinorum


Prvý január 1993 v niekom vyvolal radostné pocity zovzniku samostatného štátu, v inom znechutenie z neschopnosti dohodnúťsa s dlhoročným partnerom a určite sa našli aj takí, ktorým to bolojedno. Nech už bola naša emočná reakcia akákoľvek, pomaly sme sa museli začaťsami starať nie len o veci hospodársko-politické, ale aj „duchovné“.

 

Bibliografia gréckych a latinskýchštúdií v Slovenskej republike za roky 1993 – 2005nadväzuje na tradíciu bývalých československých bibliografií. Diela, ktoréuvádza, sa netýkajú len úzkeho okruhu starovekých gréckych a latinskýchliterárnych pamiatok. Zostavovatelia sa rozhodli zahrnúť do nej aj relevantnúčasť spisby stredovekej, novšej i modernej, spojenej s latinčinoua gréčtinou, ako aj práce historikov a bádateľov skúmajúcich hmotnépamiatky antickej kultúry. Vzniklo tak dielo, ktoré dáva čitateľovi hutnýa užitočný prehľad reflexie antickej kultúry na Slovensku.

 

Jednotlivé bibliografické odkazy sútematicky usporiadané do dvadsiatich hlavných okruhov, ktoré sa členia naďalšie kapitoly. Čitateľ sa stretne s okruhmi ako Dejiny; Štáta právo; Náboženstvo, mytológia, divadlo; Filozofia a estetika,ale aj Prírodné vedy a technika; Súkromný život, výchova, telocvik,medicína; Novogrécky jazyk a literatúra; Novolatinské písomníctvo; či Živáantika. Pre milovníka antickej literatúry je zaujímavou kapitola Autori,ktorá tvorí súčasť okruhu Antická grécka a rímska literatúraa ponúka abecedný zoznam antických autorov, ktorých diela boli buďpreložené do slovenčiny alebo komentované slovenskými autormi. Bibliografia jesamozrejme opatrená registrami. Konkrétne registrom autorova prekladateľov, registrom autorov recenzovaných zahraničných kníh,registrom geografických lokalít na Slovensku a zoznamom excerpovanýchčasopisov.

 

Svojou štruktúrou a obsahom poskytujeuvedená bibliografia ucelený prehľad klasických štúdií na Slovenskuv rokoch 1993 – 2005 a je neoceniteľným pomocníkom pri ich ďalšomrozvíjaní. Bolo by ale veľmi užitočné, keby sa časom objavilav hypertextovej podobe aj na internete. Zostavovateľom však v každomprípade patrí vďaka od kultúrnej verejnosti už dnes.

 

Mgr. Matúš Porubjak, PhD.
Katedra filozofie
Filozofická fakulta UCM v Trnave
Námestie Jozefa Herdu 2
917 01 Trnava
matusporubjak[zavináč]gmail.com