Pokyny pre autorov

Ostium je štvrťročník, ktorý vychádza v marci, júni, septembri a decembri.
Uzávierka príspevkov je vždy prvý týždeň vo februári, máji, auguste a novembri. Príspevok odovzdaný v rámci uzávierky nemusí byť publikovaný v najbližšom čísle.

Príspevky sú anonymne recenzované najmenej dvoma recenzentmi. Obsah príspevkov musí spĺňať tak odborné, ako aj literárne kritériá. Redakčné kolégium si vyhradzuje právo odmietnuť uverejnenie príspevku na základe recenzných posudkov a jazykovo redigovať prijaté texty. Príspevky sú prijímané v týchto jazykoch: slovenskom, českom, anglickom, nemeckom a francúzskom. Ak jazyk príspevku nie je rodným jazykom autora, vyžaduje sa potvrdenie o jazykovej korektnosti od kompetentného človeka, pre ktorého je daný jazyk rodným jazykom. Štúdie musia obsahovať anglický, nemecký alebo francúzsky abstrakt, kľúčové slová – priložte však aj slovenskú verziu abstraktu a kľúčových slov -, zoznam literatúry a informácie o autorovi. Pri recenzii uveďte jej názov a plný bibliografický údaj recenzovaného diela.

Príspevky upravujte podľa týchto kritérií:
1) Názov príspevku musí byť výstižný, zmysluplný a musí korešpondovať s obsahom.
2) Meno a priezvisko autora (bez akademických titulov) sa uvádza pod nadpisom článku.
3) Pri štúdiách treba uviesť názov príspevku, abstrakt a kľúčové slová v angličtine, nemčine alebo francúzštine (cca 150 slov).
4) Samotný text by nemal presiahnuť 36 000 znakov vrátane medzier a poznámok pod čiarou. Vo výnimočných prípadoch môže redakcia akceptovať aj dlhší text.
5) Spracovanie témy musí zodpovedať štandardným požiadavkám kladeným na vedeckú prácu alebo na iné literárne útvary (podľa konkrétnej rubriky).
6) Pri spracovaní bibliografických odkazov sa riaďte normou ISO 690 alebo spôsobom, aký je použitý v už publikovaných príspevkoch časopisu. Poznámky a bibliografické odkazy uvádzajte v rukopise pod čiarou (hypertextové prepojenia vytvára redakcia). Pri citovaní antických autorov použite štandardné odkazy (pre bližšie informácie pozri PORUBJAK, M. – VYDRA, A.: Zoznam skratiek vybraných antických autorov a ich diel. In: Ostium, roč. 4, 2008, č. 3).
7) Povinné informácie o autorovi sa uvádzajú na konci textu: meno a priezvisko s titulmi, pracovisko alebo vedecká inštitúcia a ich adresa. E-mail sa uvádza len so súhlasom autora.
8) Príspevky sú prijímané v elektronickej podobe vo formáte DOC alebo RTF bez formátovania a grafických úprav.
9) Ilustračné obrázky, fotografie, grafy alebo tabuľky priložte ako samostatné súbory vo formáte JPG (nevkladajte obrázky priamo do textového dokumentu ani ich neposielajte v PDF súboroch).
10) Za článkom uveďte zoznam použitých zdrojov v abecednom poradí.

Príspevky budú uverejnené vo formáte HTML. PDF, ePub a MOBI verzie dokumentu si možno stiahnuť na začiatku textu.
Svoje príspevky, prosíme, zasielajte na adresu redakcie: redakcia@ostium.sk.

Stiahnite si odporúčanú podobu rukopisu:

http://www.ostium.sk/wp-content/uploads/2015/04/Text_sample.doc