O časopise Ostium

Vedecký štvrťročník Ostium je recenzovaný internetový časopis, ktorého záujmovou oblasťou sú humanitné vedy (filozofia, psychológia, história, dejiny umenia a podobne). Od svojho vzniku v roku 2005 bolo cieľom časopisu publikovať solídne vedecké práce a preto je každý príspevok, ktorý redakcia príjme, anonymne posudzovaný dvoma recenzentmi (odborníkmi v danej oblasti), ktorých posudky sú pre redakčné kolégium najdôležitejším indikátorom publikovateľnosti práce.

Náš časopis neúčtuje od autorov žiadne poplatky za prijatie ani za publikovanie článkov. Autorské a publikačné práva prenechávajú autori vydavateľovi. Časopis je typu Open Access (otvorený prístup), čo znamená, že všetok obsah je voľne k dispozícii bez poplatkov od používateľa alebo jeho inštitúcie. Používatelia môžu úplné texty článkov čítať, sťahovať, kopírovať, distribuovať, tlačiť, vyhľadávať, vytvárať na ne odkazy (linky) alebo ich použiť na akýkoľvek iný zákonný účel bez toho, aby potrebovali predchádzajúce povolenie od vydavateľa alebo autora. To je v súlade s BOAI definíciou otvoreného prístupu (Open Access).

Texty v časopise sa členia na tri kategórie a viacero rubrík:

Prvá a hlavná kategória zodpovedá vedeckej časti časopisu, kde sú publikované vedecké štúdie (state), eseje, recenzné štúdie, profily osobností, odborné preklady a odborné recenzie. Niekedy sa k nim pridáva takzvané Supplementum, v ktorom uverejňujeme prehľadové texty.

Druhá kategória – Art & Critique – je vyčlenená najmä pre príspevky o umení a krásnej literatúre. Takisto sa člení podľa viacerých rubrík vzhľadom na typ textov.

Treťou kategóriou je InfoScience, do ktorej patria krátke reporty o vedeckom dianí vo svete.

Prehľadný zoznam ročníkov a čísel – tu.

Abecedný zoznam autorov tu.